Lid Raad van Commissarissen

Solliciteer direct
Bewaar vacature
Parkeren Delft | Delft
Parkeren Delft | Delft
Delft
Fulltime
40 uur
Overig
29-12-2021
Overig

Functie

Samenstelling en taak van de raad van commissarissen

De RvC bestaat uit 3 leden en heeft tot taak toezicht te houden op: het beleid van de directie, de (financiële) continuïteit, de (exploitatie)doelstellingen en de algemene gang van zaken binnen het parkeerbedrijf. De RvC staat de directie daarnaast gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde en vervult de werkgeversrol voor de directie. Bij de vervulling van zijn taak richt de RvC zich naar het belang van de organisatie en ziet kritisch toe of er optimaal wordt gepresteerd in goede afstemming met eigenaar en opdrachtgever, medewerkers, omwonenden, bedrijven en andere relevante stakeholders. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC staat onder leiding van de voorzitter. De RvC fungeert als een collegiaal college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen door de RvC, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van een besluit hebben uitgesproken. De RvC streeft diversiteit na. Onder diversiteit wordt verstaan: verscheidenheid in denken, geslacht, leeftijd, culturele achtergrond, beroepsgroepen, kennis en expertise en persoonlijkheidskenmerken. Leden worden door de Algemene Vergadering van aandeelhouders en op voordracht van de RvC van ParkerenDelft benoemd. De RvC komt ten minste 4 keer per jaar bijeen. Daarnaast is er 2 keer per jaar een algemene vergadering van aandeelhouders. In perioden van beleidswijzigingen of anderszins belangrijke ontwikkelingen kan de frequentie hoger zijn. Elk lid van de RvC ontvangt een jaarlijkse passende vaste vergoeding.

Wij
vragen

Profiel van commissaris

Binnen de RvC zijn wij op zoek naar een nieuw lid die in staat is om over de grenzen van zijn eigen portefeuille heen te kijken en mee te denken op strategisch niveau, daarmee ben je een klankbord voor de bestuurder en collega toezichthouders. je bent integer en oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Je bent een teamspeler, hebt snel overzicht in de organisatie en anticipeert op relevantie van gebeurtenissen tot de organisatie vanuit de Gemeente Delft. De leden van de RvC beschikken over een ‘helikopterview’ en hebben daarnaast een specifiek(e)aandachtsgebied. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht en in staat scherpe discussies op collegiale wijze te voeren. Zij hebben goed inzicht in de rol en positie van de RvC, de rol en positie van de aandeelhouder en vanzelfsprekend hebben zij affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van ParkerenDelft. Zij zijn onafhankelijk, kunnen handelen zonder last en ruggespraak, objectief en vrij van elke (schijn van) mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban. Het streven is de RvC zodanig samen te stellen dat verschillende kennisvelden en kwaliteiten goed vertegenwoordigd zijn en de RvC een multidisciplinair team vormt. Uiteraard kunnen in één persoon meerdere aandachtsgebieden gecombineerd zijn.

Algemene vaardigheden:

 • Analytisch vermogen (academisch denkniveau)
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Inzicht in strategische afwegingsprocessen
 • Hoofd- en bijzaken kunnen scheiden
 • In staat om in teamverband te functioneren
 • Het kunnen adviseren over en toetsen van beleid en uitvoering
 • Het beschikken over en kunnen onderhouden van relevante netwerken
 • De normen en waarden van ParkerenDelft onderschrijven
 • Een bijdrage kunnen leveren aan de positionering van ParkerenDelft
 • Verbondenheid met de stad Delft en haar inwoners

Persoonsprofiel:

 • Betrouwbaar / integer
 • Kritisch analytisch vermogen
 • Collegiaal
 • Gedecideerd / standvastig
 • Inspirerend
 • Zakelijk, met een goed ontwikkelde sociaal / maatschappelijke ‘antenne’
 • Relativeringsvermogen / goed gevoel voor humor

Wij
bieden

De aandachtsgebieden van de RvC van ParkerenDelft

Strategie is beleid en omgeving, incl. marketing en communicatie:

 • Visie op en ervaring met dienstverlening (klantenperspectief), marketing en communicatie
 • Ervaring met stedelijke ontwikkelingen (ruimtelijke ordening, stedenbouw, gebiedsontwikkeling) en hoe deze van betekenis kunnen zijn voor het parkeerbedrijf
 • Gevoel voor privaat en publiek ondernemerschap
 • Kundig in netwerken, communicatiestrategie en stakeholder management

Bestuur:

 • Bestuur, personeelsbeleid, integriteitsbeleid (goed bestuur)

Voorzittersrol:

 • Voorzitter RvC en AvA
 • Boegbeeld naar het gemeentebestuur
 • Boegbeeld naar directeur, voert functioneringsgesprekken, draagt zorg voor personeelsbeleid en integriteitsbeleid
 • Draagt zorg voor kwaliteits(ontwikkeling) RvC en tussentijdse evaluaties
 • Draagt zorg voor samenspel directie, RvC, aandeelhouder, college en raad
 • Kennis van de (gemeentelijke) Delftse setting en van politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen

Bedrijfsvoering:

 • Financiën en risicomanagement
 • Ervaring met corporate governance (goed bestuur)
 • Financieel deskundig
 • Ervaring en/of affiniteit met de mogelijkheden van big data en informatie gestuurd werken
 • Deskundig op vlak van wet- en regelgeving en compliance
 • Deskundig op vlak van business cases en risicomanagement met een breed blikveld

Interesse

ParkerenDelft zoekt een nieuw Lid voor haar Raad van Commissarissen (RvC). Op dit moment bestaat de RvC uit twee leden en een derde wordt via deze vacature gezocht. De huidige twee leden zijn ervaren in hun rol en staan open voor startende commissarissen. Een nieuw talent wordt aangemoedigd om te solliciteren, na aanstelling kan de huidige portefeuille verdeling worden aangepast.

Solliciteer direct